Beslut överlåtelse serieplats

IFK Östersund har ansökt om att IFK Östersund 2 ska få överlåta sin plats i division 4 till nystartade föreningen IFK Östersund Ungdom.

JHFF Styrelsemöte 8, 2018-11-05 (protokollet justerat och klart 2018-11-15)
Närvarande: Torgny Röhdin, Gunilla Ödin, Gunilla Sparrman, Carina Larsson, Bengt Olofsson och Johan Tegnhed.

§17 Ny förening i div 4

Den nybildade föreningen IFK Östersund Ungdom har ansökt hos Tävlingsutskottet om att få överta IFK Östersund 2:s plats i div 4 Tävlingsutskottet har tillstyrkt ansökan.

Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla ansökan under förutsättning att det inte finns några hinder i SvFFs regelverk. (Johan Tegnhed deltog inte i beslutet pga av jävsituation)

Beslutsgrund:

IFK Östersund vill utbilda och förbereda sina spelare i en matchmiljö utifrån spelarnas nivå. En utbildnings- och matchmiljö där unga spelare blir garanterad speltid på seniornivå.

  • Senaste åren har det inte funnits någon kontinuerlig U19-verksamhet i Norrland. Och är därför inget man vågar förlita sig på.
  • Utöver beslutet fanns 2 möjligheter för IFK Östersund.
    • Att starta ny förening och börja i division 6 samtidigt som man har IFK Östersund 2 kvar i division 4. Detta hade krävt fler spelare till de båda föreningarna.
    • Alternativ 2 hade varit att ha kvar IFK Östersund 2 i division 4, utan möjligheten att avancera i seriesystemet.
  • IFK Östersund Ungdom begär att få överta samarbetsföreningen IFK Östersunds plats i division 4. En plats som spelarna i laget och föreningen indirekt redan har. Detta ser därför TU och Styrelsen inget hinder för.

Torgny Röhdin, Ordförande JHFF
Bengt Olofsson, Tävling och styrelsen JHFF

Utdrag ur Tävlingsbestämmelserna 2018:

2 kap 17 § Inplacering av lag

Lag tillhörande ny medlemsförening ska inplaceras i distriktets lägsta serie.
Undantag från första stycket får göras för medlemsförening som bildats genom sammanslagning av två eller flera föreningar, genom delning eller annan organisationsförändring. En sådan förening kan, efter prövning av SvFF eller SDF, få överta en av de sammanslagna föreningarnas plats eller den omorganiserades.
SDF får utöver vad som föreskrivs i andra stycket, efter framställan från medlemsförening, besluta om undantag från första stycket vid inplacering i distriktsserierna av lag tillhörande ny medlemsförening om det finns synnerliga skäl.
Beslut om inplacering fattas av SvFF:s TK gällande förbundsserierna, och av SDF utsett organ gällande distriktsserierna. Inplacering får inte ske under perioden fr.o.m. den 16 mars t.o.m. den 14 november såvida inte särskilda skäl föreligger.
Förbundsstyrelsen får meddela särskilda anvisningar om vad som ska gälla enligt ovan vid delning av eller annan organisationsförändring i förening.

7 kap 13 § Överklagande
13.3 (överklagandetid) Överklagande ska ha kommit in till det högre prövningsorganet senast inom två veckor från den dag då beslutet meddelades.

7 kap 13 § Överklagande
13.5 (överklagande av SDF-organs beslut) SDF-styrelses, eller av SDF-styrelse utsett särskilt organ, beslut i tävlingsärende får överklagas hos SvFF:s TK. För att SvFF:s TK ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd. Frågan om prövningstillstånd får avgöras av TK:s ordförande eller vice ordförande samt en annan ledamot.

Då protokollet var justerat och klart 2018-11-15, räknas detta datum som då beslutet meddelats.